Kính chì

Kính chì di động

Kính chì di động

Kính chì là vật liệu có tác dụng chống lại tia phóng xạ.
Liên hệ báo giá